Žádost o administrátora
Žádost o Administrátora na AWP serveru

Nickname: Miluju Aničku <3

SteamID:

https://steamcommunity.com/id/RogLinx

Věk: 17 let

Ban: Nikdy jsem na žádném ze serveru neměl ban.

Krátké informace o mně:

Jsem Alex Šimánek. Bydlím v Ústeckém kraji. Studuji SOŠ ekonom (obchodní akademie). Hraji florbal a to už 4 roky. Dříve jsem hrál tenis a to 7 let. Mými dalšími zájmy jsou fotografování, stříhání a natáčení videí. Dále mám přítelkyni, která se jmenuje Anička. ( od toho nickname ). Jedna z mých častých věcí co dělám je hraní csgo.

Proč bych měl být admin zrovna já?:

Dle mého názoru bych měl být admin z důvodu toho, že jsem velmi aktivní na tomto serveru a velmi rád bych pomáhal k lepšímu chodu. A jsem velmi aktivní i mimo server například discord a nebo teamspeak. A ještě si myslím, že velmi dopomůže to, že na tomto serveru jsem hrál i dřív a můj nejvyšší dosažený rank byl THE LEGEND. Další věci, proč bych se měl vlastně stát adminem je ta, že v této době jsem na PC celé dny. Tím pádem jsem on-line pořád na csgo, teamspeaku a discordu.
Zkušenosti:

Hru csgo ovládám na tomto účtu mám nahráno něco přes 1000 hodin a na minulém účtu mám zhruba 2000 hodin. Na několika serverech jsem už vypomáhá, takže vím co a jak.

Věci k doplnění:

Na PC jsem tedy celý den. Tím pádem mám čas kdykoliv. Můj nejvyšší rank ve hře csgo byl legendary eagle. Je mi 17 let. Jmenuji se Alex Šimánek. Bydlím cca 18 km od Litoměřic. Jestli si nebudete vědět rady zda mě budete chtít přidat jako Admina, tak budu rád pokud zajdeme na teamspeak a promluvíme si klidně o čemkoliv co jsem zde nezahrnul. Pro tento server bych byl plné k dispozici každý den!

Děkuji za váš čas a doufám v to, že se moje žádost uchytí.nn

Nickname: Miluju Aničku &lt;3 SteamID: https://steamcommunity.com/id/RogLinx Věk: 17 let Ban: Nikdy jsem na ž&aacute;dn&eacute;m ze serveru neměl ban. Kr&aacute;tk&eacute; informace o mně: Jsem Alex &Scaron;im&aacute;nek. Bydl&iacute;m v &Uacute;steck&eacute;m kraji. Studuji SO&Scaron; ekonom (obchodn&iacute; akademie). Hraji florbal a to už 4 roky. Dř&iacute;ve jsem hr&aacute;l tenis a to 7 let. M&yacute;mi dal&scaron;&iacute;mi z&aacute;jmy jsou fotografov&aacute;n&iacute;, stř&iacute;h&aacute;n&iacute; a nat&aacute;čen&iacute; vide&iacute;. D&aacute;le m&aacute;m př&iacute;telkyni, kter&aacute; se jmenuje Anička. ( od toho nickname ). Jedna z m&yacute;ch čast&yacute;ch věc&iacute; co děl&aacute;m je hran&iacute; csgo. Proč bych měl b&yacute;t admin zrovna j&aacute;?: Dle m&eacute;ho n&aacute;zoru bych měl b&yacute;t admin z důvodu toho, že jsem velmi aktivn&iacute; na tomto serveru a velmi r&aacute;d bych pom&aacute;hal k lep&scaron;&iacute;mu chodu. A jsem velmi aktivn&iacute; i mimo server např&iacute;klad discord a nebo teamspeak. A je&scaron;tě si mysl&iacute;m, že velmi dopomůže to, že na tomto serveru jsem hr&aacute;l i dř&iacute;v a můj nejvy&scaron;&scaron;&iacute; dosažen&yacute; rank byl THE LEGEND. Dal&scaron;&iacute; věci, proč bych se měl vlastně st&aacute;t adminem je ta, že v t&eacute;to době jsem na PC cel&eacute; dny. T&iacute;m p&aacute;dem jsem on-line poř&aacute;d na csgo, teamspeaku a discordu. Zku&scaron;enosti: Hru csgo ovl&aacute;d&aacute;m na tomto &uacute;čtu m&aacute;m nahr&aacute;no něco přes 1000 hodin a na minul&eacute;m &uacute;čtu m&aacute;m zhruba 2000 hodin. Na několika serverech jsem už vypom&aacute;h&aacute;, takže v&iacute;m co a jak. Věci k doplněn&iacute;: Na PC jsem tedy cel&yacute; den. T&iacute;m p&aacute;dem m&aacute;m čas kdykoliv. Můj nejvy&scaron;&scaron;&iacute; rank ve hře csgo byl legendary eagle. Je mi 17 let. Jmenuji se Alex &Scaron;im&aacute;nek. Bydl&iacute;m cca 18 km od Litoměřic. Jestli si nebudete vědět rady zda mě budete cht&iacute;t přidat jako Admina, tak budu r&aacute;d pokud zajdeme na teamspeak a promluv&iacute;me si klidně o čemkoliv co jsem zde nezahrnul. Pro tento server bych byl pln&eacute; k dispozici každ&yacute; den! Děkuji za v&aacute;&scaron; čas a douf&aacute;m v to, že se moje ž&aacute;dost uchyt&iacute;.nn
edited Jul 14 '20 at 3:15 pm

Ahoj,
PřijĎ dnes v 18:00 na náš teamspeak ts.madgames.eu

Ahoj, PřijĎ dnes v 18:00 na n&aacute;&scaron; teamspeak ts.madgames.eu
60
1
2
This topic is closed
live preview
enter atleast 10 znaků
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Pokracovat v úpravě
Odstranit